Refund Policy / นโยบายการคืนเงิน

 

TK RUSTIC (ทีเค รัสติค) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

– จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ร้าน ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
– ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงิน กลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ การแจ้งจากร้าน (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตและบัตร web shopping card ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

– ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
• กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
• กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
• รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ ส่วนลด, Coupon
• กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

– ร้าน จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
• กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
• กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
• กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

– ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
– ร้าน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Updating…
  • No products in the cart.