Return Policy / นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

 

 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
 • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
 • ร้าน ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้
  1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
  2. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • ร้าน จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืนสินค้า เช่น สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้าน โดยที่สินค้าที่ต้องการคืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้าน นำไปจัดส่งให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
 • ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 • ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ร้าน กำหนดเท่านั้น
Updating…
 • No products in the cart.